• Európsky klub

    • Európsky klub

     Európsky klub Súkromnej základnej školy HUMAN je dobrovoľné združenie žiakov, učiteľov a rodičov. Pôsobí na škole ako ohnisko reálnej činnosti na poli proeurópskeho vzdelávania a výchovy. Členom môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov z radov žiakov školy, ich rodičov a učiteľov.

     Ciele a činnosť Európskeho klubu na škole: Cieľom združenia je rozvíjať európske povedomie medzi svojimi členmi, žiakmi školy a ich rodičmi a príkladmi dobrej praxe ho šíriť aj na širokú komunitu školy a okolia. Cieľom je tiež podporovať vzájomnú toleranciu a úctu, šíriť myšlienky európskeho pluralizmu s jeho podobnosťami a odlišnosťami, rozvíjať u žiakov zmysel pre zodpovednosť ako mladých občanov Európy, najmä pokiaľ ide o mier, ľudské práva, ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

     • Pri napĺňaní cieľov združenie ...
     • zhromažďuje dostupné materiály a informácie o fungovaní Európskej únie, úlohách a poslaní Radu Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a pod.
     • zapája sa do pravidelných medzinárodných iniciatív a projektov, napr. Európa v škole
     • podporuje celoeurópske akcie ako sú Dni Európy, Deň Európskych jazykov a pod.
     • rozvíja spoluprácu a výmenu informácií o aktivitách medzi klubmi na národnej aj medzinárodnej úrovni
     • zapája sa do medzinárodných projektov s cieľom umožniť žiakom lepšie spoznať každodenný život ich rovesníkov v rôznych krajinách Európy
     • organizuje výmenné pobyty a návštevy medzi školami z rôznych štátov Európy
     • podieľa sa na tvorbe a využívaní vhodných učebných materiálov, hier, súťaží, školských novín a pod.
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie