• Informácie k poukázaniu 2 % z daní za rok 2023

    • Vážení rodičia, milí priatelia, 

     Občianske združenie HUMAN sa opäť uchádza o Vašu priazeň a prosí Vás o poukázanie 2% Vašich už zaplatených daní za rok 2023. Tento príspevok nie je príspevkom navyše. V prípade neuplatnenia si svojho práva odvedie daňový úrad tieto prostriedky do štátneho rozpočtu.

     Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí pomôžu:

     • materiálno-technicky zabezpečiť školu pri budovaní odborných učební, nakúpiť učebné pomôcky do odborných učební a pomôcky potrebné na uplatňovanie pribúdajúcich inovačných trendov vo vyučovaní,
     • nakúpiť športové potreby na skvalitnenie športových aktivít a podujatí,
     • vybudovať modernú školskú knižnicu,
     • rozšíriť softvérové vybavenie výpočtovej techniky,
     • zabezpečiť medzinárodné kontakty, nadviazať kontakty školy s inými inštitúciami v zahraničí,
     • uhradiť povinné platby školy zaradenej medzi autorizované školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme),
     • organizovať vzdelávacie podujatia pre učiteľov za účelom odborného rastu v oblasti uplatňovania medzinárodného programu v podmienkach školy a inovačných trendov vo vyučovaní,
     • pokračovať pri realizácii projektov a programov pre žiakov školy,
     • propagovať školu na verejnosti.

      

     Údaje:

     Názov:             Občianske združenie HUMAN

     Sídlo:                Potočná 1A, 040 01 Košice

     Právna forma: občianske združenie

     IČO:                  45 009 511

      

                                                                   

                                                                    

                                   Aj Vy môžete podporiť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

                                                                                   Ďakujeme.

       

                                                                                                                          PhDr. Erika Hančovská, PhD.
                                                                                                                                        riaditeľka školy

      
      
      
      
      
      
      
      
  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov:
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ,
    Právna forma:
    Identifikačné číslo (IČO/SID):
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie