• Školský klub detí

    • Čo je školský klub detí?

     Školský klub detí je súčasťou školy a zabezpečuje aktivity pre deti 1.-5.ročníka. Činnosť ŠKD sa realizuje vo vlastných triedach, v telocvični, v počítačovej učebni, mimo budovy školy podľa charakteru aktivít, na školskom ihrisku každý deň do 17.00 hod. (podľa požiadaviek rodičov). Našim cieľom je rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania počas školského roku aj prázdnin. Výchovno – vzdelávací program ŠKD nadväzuje na činnosti z dopoludňajších hodín.

     ŠKD je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti:

     • odpočinkovo-relaxačná činnosť uskutočňuje sa bezprostredne po obede, má pokojný charakter /počúvanie hudby,spoločenské hry, voľné čítanie/
     • rekreačná činnosť vystrieda pokojný odpočinok, má charakter pohybových činností /telovýchovné a športové aktivity, vychádzky/
     • záujmová činnosť pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent, nadanie detí podľa záujmov ( výtvarných, pracovných, športových, hudobných, literárnych, atď .... )
     • príprava na vyučovanie umožňuje hravou formou, najmä pomocou didaktických hier precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, porozumieť preberanému učivu, písanie úloh, viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti pri príprave na vyučovanie
     • spoločensky-prospešná činnosť umožňuje deťom aktívne sa zapájať, spoluvytvárať príjemné a estetické prostredie i v okolí školy (výzdoba triedy, starostlivosť o kvety, zber druhotných surovín ....)
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie