• Naše videá

   • Vzhľadom na profiláciu Súkromnej spojenej školy sa vo vyučovacom procese zameriavame na rozšírené vyučovanie anglického jazyka uplatňovaním metódy CLIL a bilingválneho vzdelávania v nejazykových vyučovacích predmetoch. Pravidelne realizujeme písomné testovanie úrovne osvojenia anglického jazyka v nejazykových vyučovacích predmetoch . V školskom roku sme sa rozhodli uskutočniť aj špeciálne ústne skúšanie za účasti komisie v zložení učiteľa anglického jazyka a učiteľov aprobačných predmetov biológia, matematika a geografia.. Žiaci sú samozrejme skúšaní aj v rámci bežných vyučovacích hodín, ale cieľom tohto skúšania bolo okrem iného aj umožniť im autentický zážitok podobný maturite. Žiaci kvarty totiž už z anglického jazyka dosahujú úroveň B1, ktorá im umožňuje plynule sa vyjadrovať o odborných témach. Na vyučovacích hodinách biológie, geografie a matematiky, ktoré sú vyučované bilingválne, si žiaci osvojili množstvo odborných termínov a ovládajú učivo príslušného ročníka v oboch jazykoch.

    Ústne skúšanie dopadlo veľmi dobre, žiaci odprezentovali bohaté vedomosti a skutočne plynulo komunikovali na odborné témy. Z každého predmetu si vybrali dve otázky, pričom jedna bola obsiahlejšia a druhá zameraná na prácu s mapou, obrázkami, porovnávanie faktov či výpočty. Žiaci boli hodnotení po obsahovej aj jazykovej stránke, t.j. hoci bol dôraz kladený na plynulosť využívania jazyka a jazykových prostriedkov, zohľadňovala sa aj obsahová správnosť učiva daného vyučovacieho predmetu.

    Uvedené skúšanie sa od kvarty bude realizovať jedenkrát v každom hodnotiacom období. Vo vyšších ročníkoch sa budú pridávať aj nejazykové vyučovacie predmety, v ktorých sa uplatňuje metóda CLIL.

    Krásy Slovenska sme v dňoch od 13.06.- 17.06.2016 spoznávali na Sninských rybníkoch, kde sme strávili 5 dní v Škole v prírode. Pobyt s pestrým programom sme mali doplnený o zážitkové aktivity s anglickými lektormi a o množstvo aktivít s prírodovedným poznávaním. Navštívili sme Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, Obecné múzeum so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch v Zemplínskych Hámroch, klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia v Snine a biokúpalisko. Dni sme si spríjemňovali športovými aktivitami, rôznymi súťažami či diskotékou. Na všetkých miestach, ktoré sme navštívili, našich žiakov pochválili za vzorné správanie a preukazované vedomosti. Na tento krásny týždeň budeme všetci dlho spomínať.

    Každý žiak prvýkrát vstupuje do školy s pocitom očakávania a rôznych prianí. Výnimkou nie sú ani naši prváčikovia. V našej školskej rodine sa im veľmi páči. S radosťou sa naladili na školský život a mnohými aktivitami si hneď od prvých dní v škole vytvorili krásne kamarátske vzťahy.

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie