• Metóda CLIL

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice má ambície na jednej strane poskytnúť kvalitné vzdelávanie podľa vzdelávacích štandardov platných pre slovenské školy, ale zároveň dať vzdelaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning).

     Vyučovacie predmety v podmienkach školy vyučované metódou CLIL:

     • v 1.- 4. ročníku Súkromnej základnej školy, Starozagorská 8, Košice : matematika, vedy, výchovné predmety
     • v 5.- 9. ročníku Súkromnej základnej školy, Starozagorská 8, Košice: matematika, informatika, dejepis, geografia, biológia, chémia, fyzika a výchovné predmety

     Prečo sme sa rozhodli pre metódu CLIL?

     Ako dieťa rastie a stáva sa dospelým, môže jeho mozog fungovať rôzne. Úspešné učenie sa jazykov možno dosiahnuť aj vtedy, keď majú ľudia možnosť získavať vedomosti a súčasne zažívať skutočné situácie, v ktorých si môžu jazyk osvojovať. Príčina, kvôli ktorej sa zdá, že veľmi malé deti si lepšie a ľahšie osvojujú jazyk, je často spojená s prirodzenosťou prostredia okolo nich.

     Vyučovacia hodina cudzieho jazyka, na ktorej žiaci prechádzajú zložitým procesom triedenia zvukov, štruktúr, gramatiky alebo slovnej zásoby, je len zriedkavo prirodzená. Vyučovacia hodina cudzieho jazyka je pre žiakov dôležitá, aby pochopili základné princípy jazyka. Učiteľ jazykov má niekedy nedostatok času, aby šiel nad rámec tejto dôležitej časti. CLIL metóda môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. Vo väčšine prípadov sa v rámci vyučovania vymedzí určitý čas na vyučovanie predmetov alebo špeciálnych modulov prostredníctvom cudzieho jazyka. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných vyučovacích predmetov navzájom prepojené. Vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk. Preto sa CLIL niekedy nazýva duálne zamerané vzdelávanie.

     Existujú rôzne spôsoby jeho realizácie. Napríklad osemročné deti môžu mať 30 minút takzvaných „jazykových spŕšok“ týždenne, počas ktorých spievajú piesne alebo sa učia nové veci v cudzom jazyku. Starší žiaci na druhom stupni ZŠ sa môžu učiť aj polovicu vyučovacích hodín v cudzom jazyku.

     Tak ako dokáže malé dieťa komunikovať iba pomocou niekoľkých slov, tak môže byť aj naša schopnosť komunikovať v cudzom jazyku úspešná, aj keď robíme chyby v gramatike, nepoznáme veľa slovíčok alebo máme zlú výslovnosť. CLIL aktivity sa nehodnotia stupňom hodnotenia a neklasifikujú známkou. Žiak nie je vystavený žiadnemu stresu zo zlyhania a to u neho odbúrava bariéry pri používaní jazyka.

     Ako vyzerá vyučovanie metódou CLIL?

     Pri CLIL-e je materinský jazyk na prvom mieste. Väčšina vyučovacích  hodín vedených pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov, materinského jazyka a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú často podané v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity sa realizujú v cudzom jazyku. Je možné, že triedu s výučbou CLIL môže žiak pokladať za „náročnejšiu“ z toho dôvodu, že počúvanie, čítanie a hovorenie v cudzom jazyku je únavné, kým si na to nezvykne. Preto je možné, že pracovná záťaž sa bude žiakovi zdať väčšia, ale úlohou školy je zabezpečiť udržanie akceptovateľnej úrovne. Ak žiaka  vyučovanie pomocou CLIL zaujme, záťaž nebude považovať za problém. Ľudia majú odlišné schopnosti v ovládaní jazyka bez ohľadu na jazyk. V triedach s výučbou CLIL sú vždy žiaci s rôznymi schopnosťami nielen v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby žiaci počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z metódy CLIL tak môžu profitovať všetci žiaci, nielen tí, o ktorých si myslíme, že sú „výborné  v jazykoch“. Mnohí rodičia sa pýtajú, či sa ich dieťa naučí obsah nejazykového vyučovacieho predmetu rovnako dobre ako keby sa ho učilo iba v materinskom jazyku. Hoci sa proces učenia môže na začiatku trochu spomaliť, potom, ako si žiak zvykne na systém výučby sa omnoho častejšie pozoruje práve nárast motivácie, vychádzajúci z pocitu zábavy, ktorý žiaci prežívajú. Každá trieda by mala s výukou CLIL začať na takej úrovni, ktorá je vhodná pre žiakov  v danej triede. Je možné začať aj s predpokladom, že žiaci  nemajú vôbec žiadne predošlé znalosti jazyka. Taktiež nie je podmienkou, aby rodičia ovládali daný cudzí jazyk. Samotní žiaci často radi vystupujú v úlohe „učiteľov“ a ochotne sa so svojimi rodičmi podelia o získané vedomosti. 

     Odporúčania pre základné školy, ktoré si zvolia metodiku CLIL na prvom stupni základnej školy

     Na základe úspešného záverečného hodnotenia projektu experimentálneho overovania „Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov“ a v súlade s ustanovením § 14 ods.(12) Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádza súbor odporúčaní o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania pre pedagogickú prax.

     V prípade, že sa základná škola rozhodne využívať v primárnom stupni vzdelávania metodiku CLIL, mala by dodržiavať nasledovné odporúčania:

     • učiteľ primárneho vzdelávania, ktorý bude vyučovať metodikou CLIL, musí mať aj kvalifikáciu na vyučovanie príslušného cudzieho jazyka,
     • integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do predmetu v primárnom vzdelávaní musí zodpovedať najmenej jednej štvrtine (25 %), ale nie viac ako jednej tretine (33% ) týždennej hodinovej dotácie daného predmetu,
     • vedomosti z učiva vyučovacieho predmetu sa hodnotia výlučne v materinskom jazyku, cudzí jazyk sa na hodinách nejazykových predmetov nehodnotí,
     • môže si vybrať jeden alebo viac vyučovacích (nejazykových) predmetov; neodporúča sa využívať metodiku CLIL na hodinách vyučovacích jazykov.

      

     Spracovala:  Mgr.Kornélia Vojtaníková
     koordinátorka metodiky CLIL

     Implementácia CLIL metódy vo vyučovaní a bilingválne vzdelávanie

     Organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice: Súkromná základná škola, Starozagorská 8 v Košiciach začala svoju činnosť od školského roku 2006/2007. Do 1.ročníka zaraďujeme žiakov, ktorí si začiatky cudzích jazykov osvojili už v anglických alebo slovenských materských školách, prípadne pochádzajú z bilingválne hovoriacich rodín alebo počas pobytu v zahraničí navštevovali zahraničné predškolské či školské zariadenia.

     Spolupracujeme s anglickými materskými školami a slovenskými materskými školami, vymieňame si skúsenosti, organizujeme otvorené vyučovacie hodiny a realizujeme spoločné kultúrne pásma v cudzích jazykoch pre rodičov. Zaradeniu detí do 1.ročníka predchádzajú vstupné testy cudzojazyčných spôsobilostí uskutočnené v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom pri zápise.

      

     Implementácia CLIL - viac info 

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie