• Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

    • Naša škola v spolupráci s Centrum pedagogicko-psychologickej poradne prevencie, Zuzkin park 10 ,Košice poskytuje možnosť integrovanej formy vzdelávania intelektovo nadaných detí v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov nasledovným spôsobom:

     • Deti v škole pracujú pod vedením kvalifikovaných pedagógov - absolventov špecializačného štúdia Edukácia intelektovo nadaných žiakov na I. stupni ZŠ.
     • Špeciálno-pedagogická poradňa zabezpečuje a poskytuje intelektovo nadaným žiakom odbornú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a terapeutickú starostlivosť.
     • Každý integrovaný žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vychádza zo schválených Učebných plánov pre individuálne integrovaných intelektovo nadaných žiakov a Doplnkov k učebným osnovám pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov.
     • Včasnú diagnostiku intelektovo nadaných detí zabezpečuje účasť psychológa už pri zápise detí do 1. ročníka.
     • Malý počet detí v triede (10-16) umožňuje individuálny prístup učiteľa k žiakovi a možnosť využívať netradičné aktivity na podporu tvorivosti a samostatnosti žiaka.
     • Aktívne využívanie doplnkových študijných a pracovných materiálov - alternatívne pracovné listy, príručná knižnica, multimediálna knižnica využívajúca žiacke notebooky, využívanie zdrojov školskej knižnice.
     • Všestranná podpora emocionálnej a sociálnej zložky osobnosti žiaka prostredníctvom Poradne pre rozvoj osobnosti (skupinové tréningy, individuálna práca so žiakom).
     • Široká ponuka záujmových útvarov a jazykových klubov.
     • Deti pracujú na ročníkových prácach, ktoré prezentujú pred spolužiakmi, rodičmi, resp. verejnosťou v rámci Školského veľtrhu vedy a techniky.
   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie