•                                   

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, 

      s radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice ako prvá v meste Košice a druhá v Slovenskej republike získala dňa 14.05.2020 autorizáciu k programu Primary Years Programme (ďalej len „PYP program“) a oprávnenie vykonávať medzinárodné skúšky v medzinárodnom programe PYP od organizácie International Baccalaureate (ďalej len „IB“). Stali sme sa hrdými nositeľmi statusu IB World School. 

      Dňa 27.08.2020 bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasné stanovisko k uplatňovaniu medzinárodného programu PYP pre Súkromnú spojenú školu, Starozagorskú 8, Košice s účinnosťou od 01. septembra 2020.

       

      Bádateľský program

       

      Súhlasné stanovisko MŠVVaŠ SR

      Certifikát o autorizácii PYP

      IB - PYP Final Authorization Letter

      Napísali o nás na portáli www.direktor.sk

      https://www.direktor.sk/sk/aktuality/primary-years-programme.a-12573.html

       

      V dňoch 07. 10. – 08. 10. 2017 sa zúčastnili v priestoroch SSŠ víkendového semináru o základných informáciách a filozofii PYP, ktorý viedla koordinátorka PYP v Medzinárodnej škole v Ostrave Bc. Poonam Merchant a zástupkyňa Medzinárodnej školy v Ostrave Bc. Zuzana Dreslerová. Účastníci semináru sa dozvedeli mnoho informácií o filozofii PYP, pochopili bližšie jeho podstatu a tiež sa dozvedeli, ako má vyzerať vyzdobená nástenka k preberanej téme, aké materiály majú byť v triedach vystavené. V novembri 2017 sa vyučujúci prvého stupňa SZŠ, koordinátorka PYP a riaditeľka školy zúčastnili dvoch návštev v Medzinárodnej škole v Ostrave, v rámci ktorých sa zúčastnili vyučovacieho procesu s uplatňovaním medzinárodného programu a tiež absolvovali rozhovory s vyučujúcimi a vedením školy o oblastiach medzinárodného programu v praxi školy.

       

       

      V dňoch 22. 08. – 23.  08. 2018 sa všetci pedagogickí zamestnanci školy I. stupňa Súkromnej základnej školy v počte 10 ľudí zapojení do programu PYP zúčastnili workshopu k PYP Making the PYP happen in the classroom.

      Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo:

      • rozvíjať u účastníkov osobné poznanie a porozumenie základných prvkov medzinárodného programu,
      • pochopiť zapájanie sa do aktivít na prehĺbenie porozumenia medzinárodného zmýšľania a profilu žiaka,
      • získať zručnosti na plánovanie, výučbu a hodnotenie žiakov,
      • rozvíjať zručnosti, ktoré účastníkom umožnia prostredníctvom diskusií analyzovať a upresniť školský bádateľský program,
      • podporiť učiteľov v otázkach implementácie PYP.

       

      V dňoch 08. 02. - 09. 02. 2018 SSŠ  mala konzultačnú návštevu, počas ktorej konzultantka Chye De Ryckel, M. A. Ed. kontrolovala s cieľom posúdiť, na akej úrovni škola implementuje  medzinárodný program z hľadiska porozumenia filozofie programu, implementácie do výučby a pripravenosti na program prostredníctvom spracovaných  dokumentov. V hodnotiacej správe sa konzultantka vyjadrovala k jednotlivým sledovaným činnostiam školy a hodnotila, či sme požadované body splnili, pracujeme na nich  alebo v danom čase ešte nie sú splnené.

      Počas školského roku triedne učiteľky vyhotovili výzdobu chodbových priestorov a tried, ktorá približuje všetkým návštevníkom školy profil žiaka PYP a šesť transdisciplinárnych tém, ktorým sa žiaci počas školského roku venujú. Tiež vybudovali v spolupráci s rodičmi triedne knižné kútiky v triedach, ktoré žiaci využívajú pri bádaní v rámci transdisciplinárnych tém. Minulý školský rok všetky triedy prvého stupňa SZŠ absolvovali prezentácie k 3 transdiscplinárnych témam, ktorých sa zúčastnili rodičia, vedenie školy a koordinátorka programu.

      Prechádzajúci školský rok bol pre nás odrazovým mostíkom pre realizáciu uvedeného  programu, počas ktorého sme sa naučili a uvedomili si, na akých ďalších bodoch tohto programu potrebujeme a chceme pracovať, aby bol lepší, prepracovanejší a ponúkol žiakom ešte viac možností na rozvíjanie ich osobnosti, osvojenie si vedomostí, rozvíjanie zručností a postojov.

      Kontakt:

      Koordinátorka PYP: Mgr. Alexandra Oroszová 

                                          alexandra.oroszova@schoolhuman.eu 

   • Kontakt

    • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
    • 0947 964 713
    • Starozagorská 3104/8, 040 23 Košice 040 23 Košice Slovakia
    • 42322855
    • PhDr. Erika Hančovská, PhD. erika.hancovska@schoolhuman.eu
    • vedúca ŠJ: Ing. Daniela Cvelihárová telefón: 0948 584 543 kuchyňa: 0948 765 781
    • npráp. Mgr. Martina Kováčová referent s UOZ OO PZ Košice sídlisko KVP t.č.: 09619/32955 email: martina.kovacova3@minv.sk
    • OO PZ Košice - Sídlisko KVP Dénešová 53, 040 23 Košice t.č.:09619/32955, 055/6428560, email: ooke.kvp@minv.sk
   • Prihlásenie